Wet Poortwachter

De Wet Poortwachter in het kort: wat is het doel van de wet en wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer? Wat kan ik doen om langdurig ziekteverzuim, de hoge kosten daarvan en een eventuele boete te voorkomen?

De Wet Poortwachter, of eigenlijk: de Wet Verbetering Poortwachter, is ingegaan op 1 april 2002. Het doel van de wet was toen om de instroom in de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) te verminderen. Of, vanuit een breder perspectief: om het aantal langdurig zieke werknemers te verminderen. Inmiddels is de WAO overgegaan in de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Hoe kan een wet nou zorgen voor minder langdurige zieke werknemers? Door aan werkgevers én werknemers voor te schrijven hoe er bij een ziekmelding gehandeld moet worden, door aan ziekteverzuim hoge kosten te verbinden en boetes uit te schrijven als de wet niet wordt gevolgd.

Wet Poortwachter: het tijdschema

Voor meer informatie over de Wet Poortwachter: zie Arboportaal.nl. Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met als doel om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren en door te verwijzen naar andere relevante bronnen.

• Ziekte moet binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts.
• Na zes weken ziekte moet door de arbodienst of bedrijfsarts een Probleemanalyse worden gemaakt. Wat zijn de klachten, wat is hier aan te doen en hoe lang gaat dat ongeveer duren?
• In de achtste ziekteweek moet er een Plan van Aanpak (PvA) liggen. Hierin staat wat alle partijen doen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Dit Plan van Aanpak wordt iedere 6 weken geëvalueerd met de werknemer en eventueel een casemanager, en zo nodig bijgesteld.
• In de 42e week moet er een ziekmelding naar het UWV.
• Na een jaar ziekte volgt de Eerstejaarsevaluatie. Er wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar en er worden afspraken gemaakt voor het volgende jaar.
• In de 87e ziekteweek (ongeveer de 20e maand) krijgt de werknemer een WIA-Aanvraagformulier van het UWV. Deze moet binnen drie weken, tegelijk met een Re-integratieverslag worden teruggestuurd. In het Re-integratieverslag staat beschreven wat werkgever, werknemer en arbodienst en/of bedrijfsarts hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen.
• In week 91 beoordeelt het UWV op basis van het re-integratieverslag en een WIA-keuring of werkgever en werknemer er alles aan hebben gedaan om instroom in de WIA te voorkomen. Als die beoordeling onvoldoende is kan het zijn dat de werknemer geen uitkering krijgt en/of dat de werkgever een boete moet betalen.

Wet Poortwachter: verplichtingen van werkgever en werknemer

• Werkgevers moeten hun zieke werknemer twee jaar lang 70 procent van het laatste loon doorbetalen, voor het eerste ziektejaar minimaal het minimumloon.
• Kan de werknemer niet terug in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf (bijvoorbeeld in deeltijd of een aangepast takenpakket) of een andere functie aanbieden bij een andere werkgever. Als de werknemer dit weigert kan dit leiden tot stopzetting van het loon en zelfs tot ontslag.
• Een werkgever mag de werknemer niet vragen naar zijn ziekte, maar wel vragen wanneer hij verwacht weer aan het werk te kunnen. Ook kan hij de werknemer opdragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts, die dan beoordeelt wat voor werk de werknemer kan doen en hoe lang het ziekteverlof kan gaan duren. De arbodienst kan de zieke werknemer bezoeken ter controle.

Voor meer informatie over de Wet Poortwachter: zie Arboportaal.nl. Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met als doel om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren en door te verwijzen naar andere relevante bronnen.

Voorkom ziekteverzuim, hoge kosten en boetes

Voorkomen is (veel) goedkoper dan genezen! Stoelmassages van Zakenmasseurs houden medewerkers in een goede conditie en signaleren tijdig als er iets mis is.

En mocht uw medewerker zich toch ziek melden: als uit de Probleemanalyse door de bedrijfsarts of de arbodienst blijkt dat de klachten werkgerelateerd zijn, kunt in het Plan van Aanpak terugkeer op arbeidstherapeutische basis ondersteund met regelmatige stoelmassage op locatie vastleggen. Zo laat u aan het UWV zien dat u uw verplichtingen serieus neemt en kunt u een boete misschien voorkomen!

Neem contact op met Zakenmasseurs: telefonisch via 085-4015 186, via e-mail naar martin@zakenmasseurs.nl of via de contactpagina. Of maak het uzelf gemakkelijk en laat Zakenmasseurs contact met ú opnemen!    error: Content is protected !!